نامه محمداسماعیل صلاحی به یکی از نمایندگان خمسه: ازشما دوستانه میخواهم بدرگاه خدا توبه نمایید

۸۶۲

هو
١٢١

 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ کَذِبًا

(سوره انعام – آیه ۹۳)

برادرعزیز و گرامی آقای مهندس جذبی

همانطورکه به خوبی به یاد دارید بعد از اخراج شما از اصفهان که دلایل خاص خود را داشت متاسفانه جنابعالی برای اینکه کنترل اصفهان را ازدست ندهید از سیاست تفرقه استفاده کردید و خودسرانه افراد متعددی را بعنوان ماذون در اقامه نماز جماعت بدون اطلاع حضرت آقا در اصفهان تعیین نمودیدکه موجب إیجاد بلوایی شد و بعد از برپایی غائله، نامه ای را مورخه ١۵بهمن ١٣٨٣ انشا و بخط دیگری تحریر و حضرت آقا را در محظور قرار دادید که آن نامه را امضا فرمایند و آن موقع حضرتشان برای حفظ کیان سلسله لطفا امضافرمودند و همه ما را که از ماجرای پشت پرده اطلاع داشتیم امربه سکوت کردند و ما هم باحترام ایشان اطاعت کرده وسکوت نمودیم.

بعد از رحلت شادروان حضرت آقای حایری رحمه الله علیه نیز جنابعالی با لطائف الحیل و با سیاست تفرقه و ایجاد اختلاف بین آقایان محجوبی وشریعت و با درخواست از اینجانب که نزد حضرت آقا وساطت نمایم و نهایتا با کمک میریونس جعفری خود را در وهله نخست به عنوان شیخ مامورتهران به حضرت آقا تحمیل نمودید و این درحالی بودکه بندگان حضرت آقا شخص دیگری را برای این امر بعد از رحلت جناب حائری در نظر داشتند و البته ناگفته نماندکه تحمیل شما به حضرت آقا با همکاری نهادهای امنیتی بود که چندی قبل از رحلت جناب حائری باتفاق شخص دیگری به دیدار شما و نیز آقایان شریعت و محجوبی آمدند وآن دو نفر آن مهمانان ناخوانده را نپذیرفتند و گرم نگرفتند، ولی شما بانهایت گرمی با افراد امنیتی روبه رو شدید و قول همکاری کامل دادید و درهمان زمان فقیرنسبت به شما اعتراض نمودم و شما گوش ندادید. با این همه برای بار دوم به منظور حفظ اتحادسکوت کردیم، ولی گویا سکوت ما باعث تجری بیش ازحد شما شده که درسن ونودوسه سالگی و درآستانه مرگ نیز دست از حیله برنمیدارید!

این بار وظیفه ما بطور قطع اقتضا میکند که در مقابل شما سکوت نکرده و از مظلومیت مولای خود دفاع نماییم و نگذاریم که جنابعالی برای رسیدن به أهداف خود با همکاری دوستانتان حضرت مولا رادرحلقه محاصره خود قرار دهید و جو جاهلیت را که عالمهاملجم وجاهلهامکرم است در جامعه فقری ایجاد نمایید. بنابراین ازشما دوستانه میخواهم بدرگاه خدا توبه نمایید و از رویه شیطنت دست بردارید و بدانیدکه فوق الحیله ترک الحیله اسنادی دراختیار است که دال برخیانت شماست و هنوز حضرت آقا اجازه انتشار آنرا نفرمودند لهذا به همین مقدارفعلا بسنده شد ؛

هزار جهد بکردم که سرعشق بپوشم -نبودبرسراتش میسرم که نجوشم -ولله امراجمیعاوالسلام علی من اتبع الهدی واجتنب الغی والردی -١٠شهریورماه ١٣٩٧

محمداسمعیل صلاحی