فحاشیهای وقیحانه و سخیف شاگردهای مولازاده آقارضای تابنده

۸۶۸

جلوی امنیتی های نفوذی را بگیرید تا آبروی آقازاده ها را بیش از این نبرند؟!

من منتظر هستم ببینم که هیچ یک از آقایان خمسه نمی خواهند جلوی فحاشیهای سخیف و وقیحانه شاگردهای جناب دکتر رضا خان تابنده را بگیرند.

شما اگر نماینده مولایم هستید به کوچکتر ها بگویید کمی ساکت و بیرون گود بنشینند.

نه اینکه شما منتظر شوید که کوچکتر ها – که فقط به دلیل جسمانی به “بزرگی” وصل هستند – چه می گویند یا چه میکنند که شما هم دنباله رو شان شوید.

این موش و گربه بازی ها خسته کننده شده است.

جلوی کوچکتر های سلسله را بگیرید تا آبروی “آقازاده های سلسله” را بیش از این نریزند!

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.