جمعی از فقرا : «فعالیت نمایندگان خمسه از طرف نهادهای امنیتی سازماندهی شده»

۷۵۷

هو
١٢١

سرشب ساغری خود میکشیدند – سحرگاهان مرا بدنام کردند

درپاسخ به نامه ای که به محضر دانشمند شهیر آقای دکتر مصطفی آزمایش توسط یکی از نمایندگان خمسه نوشته شده و به امضا جعلی فقرا نعمه اللهی انتشاریافته؛ ما جمعی از فقرا بر آن شدیم که نکاتی را بصورت مجمل یادآوری نماییم :

١ – مساله حجاب مساله شخصی است و البته کشف حجاب در میان فرزندان دختر همه نمایندگان خمسه باستثناء آقای کاشانی که صاحب فرزندی نیستند، درملاعام معمول ومرسوم است و حتی درفضای مجازی نوه های آقای مهندس جذبی بنام صبا جذبی و سارا جذبی با کشف حجاب ظاهر شده و امر در مورد سایر نمایندگان نیز به همین منوال است.

٢ – تعیین مصادیق تفسیری قرآن فقط در محدوده اختیارات اشخاصی است که صاحب اجازه اند و تعیین محدوده از طرف عموم فقرا برای صاحب اجازه امری خلاف عقل وشرع است.

٣ – فعالیتهای آقای دکتر آزمایش در محدوده وظائف محوله از طرف حضرت آقا میباشد و این امر از حضرتشان قابل استفسار است.

۴ – فعالیت نمایندگان خمسه از طرف نهادهای امنیتی سازماندهی شده و در جهت از بین بردن سلسله میباشد، لذا طبیعی است که هر فرد علاقه مند به سلسله با این فعالیتها مخالفت نماید.

۵ – آقای مهندس جذبی ظاهرا و باطنا صلاحیت لازم جهت تصدی مقام قطبیت را ندارد و این موضوعی نیست که بتوان از آن چشم پوشی نمود.

عده ای از فقرای نعمه اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی – یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷