تظاهرات فعالان حقوق بشر در آلمان در اعتراض به نقض مستمر و گسترده حقوق شهروندان ایران

۱,۱۳۷

روز شنبه ۱۰ ام شهریورماه ۱۳۹۷ جمعی از فعالان حقوق بشر در اعتراض به نقض مستمر و گسترده حقوق بشر در ایران از جمله نقض حقوق تنوعهای مذهبی مانند سرکوب گسترده دراویش گنابادی و نقض حقوق زنان ایران، تظاهراتی را در دروازه براندنبورگ شهر برلین آلمان با عنوان «حرکت دسته جمعی زنان سپید پوش» برگزار کردند.