حضرت آقا به فقرا فرمودند: “ما فراموشت نمیکنیم، تو هم ما را فراموش نکنی ها!”

۱,۷۰۵

حضرت آقا به فقرا فرمودند:

“ما فراموشت نمیکنیم, تو هم ما را فراموش نکی ها!”

محسن سلطانی (امجد سلطان نژاد)