« دلیل اعتماد فقرا » ؛ جمع کثیری از فقرای نعمه اللهی گنابادی

۸۷۵

متنی ازطرف شخص انگشترسازی منتشرشده که حاوی ایراد به آقای محمداسماعیل صلاحی است.

کسی که سالهاست از نزدیکان حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه و مورد وثوق و لطف خاصّ ایشان است.

بطوریکه به او اجازه مرحمت فرموده اند تا رساله حقوق تطبیقی ایشان را حاشیه بزند و این بیانگر لطف ویژه آنحضرت در مورد آقای صلاحی است.

اما پاسخ فقرا به ایراد آن شخص واضح است :

آقای صلاحی مورد اعتمادنهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران نیست و همین دلیل کافی برای اعتماد فقرا به اوست.

فقرا کسانی را که نهادهای امنیتی ایران تایید میکنند، رد مینمایند و کسانی را که از طرف نهادهای امنیتی مردود شمرده میشوند، تایید مینمایند.

جمع کثیری از فقرای نعمه اللهی گنابادی

 

مقدمۀ حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه  : 

نامه انگشترساز :