ستمگری این «القوم الظالمین» نسبت به دراویش و مردم پایان ندارد!

۷۰۱

۱۳ شهریور ؛ مادر سهیل عربی زندانی عقیدتی محبوس در زندان فشافویه از ضرب و جرح فرزندش به همراه سه درویش در زندان میگوید :