قابل توجه فرقه برائتیان ؛ بقلم مهراد جم 

۷۹۱

قابل توجه فرقه برائتیان که، گلستان هفتم را به سایت ها نسبت می دهند و چشم ها را بر روی جنایات ۴ دهه گذشته رژیم بیگانه آخوندی بسته و در این فقره با این رجاله ها، همسو نیز شدند و به درویشان تا توانستند حمله کردند!

یقینا سود سرشاری از این حملات سیستماتیک حاصل شده که هنوز دست بردار نیستند!

این جماعت درویش نما عامل اصلی حصر جناب دکترنورعلی تابنده ، سرکوب و کشتار درویشان گنابادی می باشند و در فردای ایران همراه با جاسوس های رژیم آخوندی ، بایستی محاکمه شوند.

بقلم : داوودمهراد جم

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.