گشادی سر این نامه چقدر است؟! بقلم مهراد جم

۱,۰۰۹

گشادی سر این نامه به اندازی ایست که؛ خیلی ها را می شود ازش بیرون کشید!

از رضا ، رحمت ، محمد تابنده تا مهدی نصیری ، عبدالحسین خسروپناه، حسین و مهدی طائب و سازمان تبلیغات اسلامی و بقیه دارو دسته فرقه نیوزی ها! که عامل اصلی سرکوب و کشتار درویشان گنابادی می باشند.

شش ماه حملات سیستماتیک امثال شماها به سرکردگی رضا، علیه درویشان پوشیده بر هیچ کس نبوده و نیست.

بارها عنوان کردیم دست از این رفتار ناپسند بردارید و هر پرسشی با لودگی کنار گذاشته شد!

حالا که دستانتان رو شده ، با سر و صدا و تبلیغات منفی، می خواهید اعمال کثیفی که انجام دادید را به دیگران نسبت داده، تا بلکه جرمتان کمتر شود! 

خیالی باطل است.

رضا به مانند آن کسی که در صحرای کربلا عربده کشید؛ خدایا شاهد باش؛ من اول کسی هستم ، تیر به سوی حسین پرتاب می کنم! اول کسی بود که با فرمان قطب زمان مخالفت کرد و اعلام برائت ها را کلید زد و پیروان مجازیش نیز همراه شده، برای حمله به درویشان مظلوم.

مردم ایران و جهان این جنایات و مسببین و حامیان مسببانش را فراموش نخواهند کرد و در تاریخ ثبت خواهد شد که رذلترین ابناء بشر در سخت ترین هنگامه تاریخ ، برای رسیدن به متاعی ناچیز و موهوم، مردمانی شریف را که فقط به قصد دفاع از خویش برخاسته و نگران مولایشان بودند را؛ هر نسبت ناشایستی داده و ایشان را با الفاظ، اغتشاش گر، داعشی، خوارج، مارقین و هزاران اراجیف دیگر متهم کردند که خوشایند رژیم سفاک آخوندی باشد و همینگونه جوسازی ها، موجبات حصر دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه و سرکوب درویشان ، صدور احکام سنگین و قتل جوانمرادان آزادیخواه شد. 

معنی جدید فقرای نعمت اللهی گنابادی! را نیز فهمیدیم! پس از کودتا علیه دکتر تابنده، همه چیز را می خواهند دگرگون ساخته و آنچه مد نظر رژیم می باشد را به خورد جامعه دهند بنام ایشان و فرهنگ تصوف ! حتی معانی را! وقتی آقای کاشانی در سخنرانی گنبد، می گویند: « مکتب مهم است؟!»

مشخص است! رضا و اراذل و اوباش فرقه نیوزی، هم می شوند ۱۰ میلیون درویش گنابادی!

برچخید تا بچرخیم.

بقلم : داوودمهراد جم

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.