پاسخی به خردگریزان بی منطق

۸۱۲

مجددا «عواملی»، احتمالا مرتبط با «پنج نفر مدعی نمایندگی به علاوه یک» – که دراثر استعمال روان گردانهای سنتی و صنعتی دچار توهم شده و به مهمل بافی روی آورده اند – در یادداشتی آقای محمداسماعیل صلاحی را با مرحوم کیوان قزوینی مقایسه نموده اند!

در پاسخ به آنها بایدگفت بیهوده سخن به این درازی اخر چرا ؟

قیاس آقای صلاحی با مرحوم کیوان وقتی صحیح است که آقای صلاحی از طرف «بزرگ وقت» طرد شود و حال آنکه به شهادت اسناد موجود آقای صلاحی تا این لحظه، مورد نظر خاص حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده است.

در ضمن آقای صلاحی از یک دهه پیش واسطه پیام میان حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده و آقای حاج دکتر سید مصطفی آزمایش بوده و هست. سابقه ارادت آقای صلاحی به حاج دکتر سید مصطفی آزمایش به اواخر دهه هشتاد بازمیگردد که ایشان به اشاره حضرت آقا با آقای دکترازمایش ارتباط برقرار نمود و در موارد متعدد نقش واسطه میان حضرت آقا و آقای دکتر آزمایش را داشته است.

و اما تحشیه بر رساله حقوق تطبیقی حضرت آقا و سایر اسناد موجود حکایت دیگری غیر از تصور این «پنج نفر مدعی نمایندگی به علاوه یک» را دارد، بعلاوه آنکه آقای صلاحی از زمان تخریب حسینیه آقای شریعت بعنوان نماینده حضرت آقا در موارد متعدد با علما و مراجع «موافق ومخالف» دیدار وگفتگو داشته و دلیل آنهم اجازات اجتهادی وروائی است که علما بواسطه آقای صلاحی بعنوان شاگرد حضرتشان برای حضرت آقا صادر فرموده اند، و هم او دراولین دوره انتخاب آقای روحانی ،بعنوان نماینده حضرت آقا با نائب رییس ستاد روحانی دیدار نمود و بعد از ماجرای امام جمعه گناباد درسال ١٣٩٢ آقای صلاحی ماموریت یافت که به گناباد رفته و با امام جمعه مزبور دیدارکرده و او را متوجه خطای خود نماید و الحق والانصاف هم خوب از پس این کار بر آمد و با طرح مساله مباهله امام جمعه گناباد را برای اثبات حقانیت سلسله گنابادی به مباهله فراخواند. مواردی از این دست بسیار است که این مختصر جای ارائه گزارش آنهانیست ..

آقای صلاحی به گواهی آراء صادره از دادگاه ها بارها توسط نیروهای امنیتی مورد تعقیب قرارگرفته که یک نمونه آن ذیلا گراور میشود.

ارتباط دولتمردان با آقای صلاحی بیشتر از این جهت است که عده ای از آنها سمت شاگردی پدر آقای صلاحی یعنی آقای عزیزالله صلاحی را داشته اند و نسبت به این استاد خود وحسن سلوک و دانش او سرتعظیم فرو می آورند که نمونه آن آقای دکترکمال دهقانی ویا آقای فاضل میبدی است.

لازم به یاداوری است که این «پنج نفر مدعی نمایندگی به علاوه یک» دائما ازنفوذ آقای صلاحی استفاده کرده و می کنند، به عنوان مثال درخواستی است که دونفر از همین مدعیان یعنی آقای حاج محمدآقا تابنده و میریونس جعفری ازآقای صلاحی کرده و اولین نامه نگاری را با رهبر نظام نموده و نامه مزبور به خط و انشا و امضای آقای صلاحی تنظیم و آن دو نفر دیگر هم آن را امضا نموده و رهبر نظام هم درپیام نوروزی خود با اشاره به محتوای همین نامه سخنانی را ایراد کرد که تصویرنامه مزبور ضمیمه میگردد.

در پایان لازم به یاداوری است که همان طور که گفته شد، مکررا این «پنج نفر مدعی نمایندگی»، – به طور دسته جمعی یا یکی یکی – از یک سو، و آقای رضا تابنده از سوی دیگر، از آقای صلاحی خواهان برقراری ارتباط تلفنی یا کتبی با اشخاص مختلف و شخصیتهای گوناگون (از جمله خانم نسرین ستوده) می شدند. اگر بنا به فرض طرح شده توسط آقایان، آقای صلاحی دچار عدم تعادل روانی است! پس کسانی که برای رفع و رجوع پاره ای از معضلات، از ایشان طلب دخالت و تقاضای وساطت می کردند و می کنند نمونه اعلای خردگریزی خود را به نمایش می گذاشتند و می گذارند.

✍️عده کثیر و جمع غفیری ازفقرای نعمه اللهی گنابادی

اولین نامه نگاری با رهبر نظام به خط و انشا و امضای آقای محمد اسماعیل صلاحی که دو نفر «مدعی نمایندگی» هم آن را امضا نموده اند.