دفاع قاطعانه وتا آخرین نفس از اعتبار حقوق شهروندان هموطن

۱,۴۳۲

آنچه ما در مکتب قرآن و از سنت انبیاء آموخته ایم استواری برسر مواضعمان در دفاع از حقوق ستمزدگان و ایستادگی در برابر ستمگران است. پاسخ به نامه منتشره توسط اقای هوتن مداوی. بخش اول:

 

دانلود فایل ویدیویی و صوتی در تلگرام:
https://t.me/infosufi/4172