پیام تسلیت محمداسماعیل صلاحی به مناسبت درگذشت حاج میرزا جوادغروی علیاری

۱,۲۶۸

حاج آقا علیاری در زمان حیاتشان اجازات فقهی و روایی ای را برای حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده و آقای صلاحی صادر کرده بودند.

اجازات روائی صادره از طرف حاج غروی علییاری برای حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده و محمداسماعیل صلاحی که پس از صدور اجازات متعدد اجتهادی وروائی ازسوی علما بزرگ، آن مرحوم نیز اجازات فوق را صادر کرد.