نامه جمعی از دراویش گنابادی و طرح چند سوال

۱,۱۴۶

هو

١٢١

جای آنست که خون موج زند در دل لعل
زین تغابن که خزف میشکندبازارش

متنی بعنوان اجازه نماز جنابان آقایان ستار (صفار!) صالحی در صفحه اینستاگرام آقایان علی نجفی ،رکنی و خانم شاه محمدی منتشرشده که درپاسخ به درخواست آقای محمداسماعیل صلاحی از شیخ محترم جناب آقای مهندس سیدعلیرضا جذبی بوده است.

آقای صلاحی نیز این متن را در اینستاگرام خود منتشر کرده است، دقت به مندرجات این متن و توجه به قرائت همین متن توسط جناب آقای حسینعلی کاشانی ماذون محترم ابهاماتی را به ذهن می آورد.

  1.   درفایل صوتی آقای کاشانی قرائت می کنند ؛ «هر وقت شما از اقامه نماز معذور بودید»؛ درحالیکه درمتن منتشره منتسب به حضرت آقا آمده؛ «هر وقت شما در انجام وظیفه معذور بودید»؛
  2.   درفایل صوتی آقای کاشانی قرائت می کنند ؛ «تغییر لازم باشد»، درحالیکه درمتن منتسب به حضرت آقا آمده ؛ «تغییر لازم دیده شد»
  3.   ضمنا در یکی از سه امضا موجود در این نامه، تفاوتهایی با امضاهای مسلم الصدوری که حضرت آقا جهت پاراف به کار می برند دیده می شود.

این موارد متعدد عدم انطباق میان یک متن یک سطر و نیمی با قرائت این متن توسط جناب آقای کاشانی بسیار سوال برانگیز است.

از آنجا که این متن در تهران تحریر شده و سپس در اصفهان قرائت شده و نهایتا توسط شخصی در شهر کرد در حساب شخصی اش در اینستاگرام ( به جای کانال مزار بیدخت ) انتشار یافته است، سوالات متعددی را به ذهن خوانندگان می آورد که شدیدا ابهام آفرین است. به همین منظور از شیخ محترم جناب آقای مهندس علیرضا جذبی و ماذون محترم جناب آقای کاشانی خواهان توضیح در جهت رفع ابهام از این ماجرای مرموز هستیم.

 جمعی از فقرای نعمه اللهی گنابادی