آقای محمداسماعیل صلاحی با انتشار نامه ای خواستار رفع ابهامات و تناقضات در ارتباط با نامه منتشر شده و فایل قرائت شده توسط آقای کاشانی در مجلس اصفهان شد

۱,۶۷۶

محمد اسماعیل صلاحی :

جهت رفع ابهامات و تناقضات در ارتباط با نامه منتشر شده و فایل قرائت شده توسط آقای کاشانی، توضیحات لازم را به عموم فقرا ارائه دهید.

هو

۱۲۱

آقای مهندس جذبی

با توجه به اینکه عده ای دوستان از فقرا متنی را برای اینجانب ارسال داشته اند که حاوی ذکر ابهامات و تناقضات بین فایل صوتی قرائت اجازه آقای ستار و غیره توسط آقای کاشانی و متن منتشر شده در فضای مجازی است مستدعی است توضیح لازم که رفع ابهامات و تناقضات نماید به عموم فقرا ارائه دهید.

وفقکم الله و ثبتکم بالقول الثابت و هداکم و ایانا الی صراط المستقیم

۱۹ شهریور ۱٣۹۷ – صلاحی