نامه محمد اسماعیل صلاحی به دست اندرکاران اینفوصوفی

۸۶۹

هو

۱۲۱

دستندرکاران محترم سایت اینفوصوفی وفقکم الله

عرض میشود؛

در پاسخ به سوال شما عزیزان دلسوز لازم است نکاتی را متذکر شوم :

الف : در حقوق وفقه قاعده ایست که مبتنی بر حدیثی از معصوم است که میفرماید لاینسب لساکت قول، سکوت فقیر به هیچ وجه دلیل بر تأیید فرمان منتسب به حضرت آقا مورخه ۱۲ شهریورماه جاری نمی باشد ولی چون صلاح نمی دانم که فعلا اسنادی که از طرف حضرت آقا موجود است را منتشر نمایم لذا تا اطلاع ثانوی باید صبر پیشه کرد و بهر حال سکوت اینجانب دلیل بر تأیید نمیباشد اگرچه متن فرمان منتشره خارج از عرف است و دقیقا مانند آن است که فرمان وزارت شخصی در آموزش و پرورش در ضمن فرمان خدمتگزار وزارتخانه قید شود و این رویه در مورد هیچ یک از اقطاب سلف معمول نبوده.

ب : موارد خدشه و عدم تطبیق متن منتشره با فایل صوتی را باید آقای جذبی توضیح دهند و تبیین موضوع و رفع ابهام برعهده ایشان است چراکه البینه علی المدعی.

ج : کاربران چند حساب اینستاگرام را نمیتوان اکثریت فقرا محسوب کرد و خلط مبحث نباید نمود گذر زمان حقیقت را مشخص خواهد ساخت.

د : استعمال لقب شاه منوط به ظهور سلطه معنوی از آقای جذبی ثابتعلی است.

ه : در شرایطی که محل انتشار نامه آقای جذبی به کاشانی برای اولین بار به جای کانال مزار بیدخت کانال معاند فرقه نیوز و خبرگزاری صوفیه است جای شبهه بسیار در صحت رویه آقای جذبی است. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

ایدکم الله لمایحب و یرضی – ۲۰ شهریور ۱٣۹۷ – صلاحی