دکتر سیدمصطفی آزمایش؛ مفهوم اصطلاحی”سلسله”در واژگان تصوف و عرفان توحیدی

۷۷۱
یک سلسله صوفیانه دارای مفهوم زمانی از امروز به یوم البدو است. سلسله با طریقت و مکتب مترادف تلقی میشود ولی همان واقعیت نیست. سلسله فی نفسه قائم به فرد واحد است حال آنکه یک طریقت صوفیانه مبتنی بر رابطه ارادت وصدر ـ ذیل میباشد.