«دورانِ رستاخیز»؛ بقلم مهرداد صیامی

۷۶۸

وقتی که عثمان را هم‌ کشتند، علی فرمود‌ خلیفه کشی آغاز شد.

امروز ما نیز در دورانی بسر‌میبریم که قطب زمان را بیش از ۷ ماه است که به اسارت گرفته اند، و سالکان را یکی پس از دیگری میکشند و یا به زندان میاندازند و شکنجه می‌دهند، ولی فقیر خم به ابرو نمیاورد و در دل می‌گوید: چو زعشق توست دردم تو خود آشنای دردی، نظری به دردمندان که نگاه توست درمان.

خوشحالم از بیدار شدن فقرا که آهسته آهسته، بیشتر پی به اتفاقات روزگار میبرند.

دوران، دوران بیداری است.

دوران، دوران رستاخیز است.

یا هو

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.