جمعبندی مجموعه ۲۱ قسمتی از رصد و بازنگری سایتهای معاند و درویش ستیز

۱,۲۹۶

سایت فرقه نیوز یکی از سایتهای معاندِ درویش ستیز – از زیرمجموعه های اداره فرق و ادیان با همکاری مؤسسه حق پژوهشی در استان خراسان رضوی که بودجه آن از سوی آستان قدس رضوی و سازمان تبلیغات اسلامی تأمین می گردد – با هماهنگی برخی از دوستان نادان در میان درویشان ، ماهها پیش از وقایع تلخ گلستان هفتم اقدام به طراحی و برنامه ریزی علیه قطب جلیل القدر سلسله حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه و فقرای سلسله جلیله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی کرده بود.
نگاهی به آرشیو صفحه تلگرام این خبرگزاری و خبرگزاری صوفیه بسیاری از اسناد این توطئه شوم علیه سلسله گنابادی فاش می گردد.

پس از مجموعه ۲۱ قسمتی از رصد و بازنگری آرشیو خبرگزاری صوفیه (فرقه نیوز) در صدد برآمدیم که قسمت ۲۲ این مجموعه را به جمع بندی از قسمتهای پیشین اختصاص دهیم