نامه ای به آقای حسینعلی کاشانی؛ مهرداد صیامی: «چرا دشمنان حضرت آقا شما را دوست می دارند؟»

۹۹۱

لینک تلگرام خبرگزاری صوفیه با درج همین عبارت 

بقلم مهرداد صیامی

صحابه کذّاب پیامبر ؛ فرمایشات حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه
صبح جمعه؛ حسینیه امیرسلیمانی ( ۲۸/۱۲/۱٣۹۴ ) : 

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.