«والعار اولی من دخول النار» بقلم محمداسماعیل صلاحی

۸۰۹

هو
١٢١

از منظر طریقتی اجازات باید صادره از قطب زمان باشد و تنها اوست که حق دارد در این باره اظهار نظر کند و به کسی اجازه ای مرحمت فرماید.

اما این شرط لازم در طریقت است ولی کافی نیست.

با این وصف که اجازات بایدبا اختیار از طرف قطب صادر شود و اگر زمانی قطب سلسله در حصر باشد و امکان اظهار نظر آزادانه را نداشته باشد، هر نوع نوشته اعم از اجازه نامه و غیره که در شرایط حصر و محدودیت از طرف وی منتشر میشود ولو به خط خود قطب زمان باشد از لحاظ فقری و شرعی و حقوقی و قانونی فاقد وجاهت لازم است.

نظر باینکه حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده از اول اسفند١٣٩۶ در محدودیت و حصر بسر میبرند نوشته جات منتسبه بآنحضرت فاقد وجاهت تلقی میگردد، زیرا در صدور آن عنصر اختیار موجود نبوده بعلاوه قرائن حالیه و مقالیه زیادی خلاف آنچه به ایشان خصوصا در مورد اطلاق عنوان شاهی به آقای جذبی نسبت داده شده موجوداست و اسنادزیادی در این زمینه در دست است که ذیلا به یک نمونه از ان إشارتی میرودو به حافظ در این مقوله تاسی جسته و فعلا بهمین اندازه بسنده میشود؛

تلقین ودرس اهل نظر یک اشارت است

گفتم کنایتی و مکرر نمیکنم

در ربیع الاول سال ١۴٣۶ آقای مهندس جذبی کتابی را تحت عنوان کلیددر گنج های حکیم برای چاپ آماده نموده بودند که حاوی تفاسیر مختلفه مفسرین از آیه تسمیه بود و مطالب کتب تفسیری را از آیه تسمیه بی کم و کاست جمع آوری نموده و محضر حضرت آقا ارائه دادند و اصرار داشتند که حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده برآن مقدمه ای مرقوم فرمایند، ولی چون حضرتشان از عدم وزانت علمی آقای جذبی مطلع هستند و ازطرفی اصرار آقای جذبی معظم له را در محظور قرار داده بود لذا آنحضرت به مخلص إشارتی فرمودندکه مقدمه مورد درخواست آقای جذبی را به خط و انشا خودم تحریر و تنظیم نمایم تا حضرتشان فقط آنرا امضا بفرمایند و این کار حسب الامر مبارک صورت گرفت.

اما نکته جالب قضیه این است که مخلص که در آوردن لقب و تعارفات برای آقای جذبی از عنوان برادرمکرم محترم استفاده نمودم؛ ولی حضرت آقا وقتی متن تحریری مخلص را مطالعه فرمودند کلمه محترم را که قبل از نام آقای جذبی آمده بود خط زده و بدون هیچگونه حک و إصلاح دیگری آنرا امضا فرمودند که این اقدام حضرت آقا و حذف عنوان محترم قبل از نام آقای جذبی برای مخلص موجب سووال شد.

ولی الان علت آن اقدام حضرت آقا را بخوبی به چشم خود می بینم.

البته بایددقت نمود و این سووال را از خود پرسید که چگونه ممکن است که حضرت آقا که حاضر نبودند عنوان محترم را که عنوانی معمولی است برای آقای جذبی به کار برند حال عنوان شاهی را برای آقای جذبی ذکر کنند ؟؟؟؟؟!!!!!!!!هاشا و کلا ؛مگر انکه مولایمان را این بار بجای محظور در مقابل عمل انجام شده قرار داده و مجبور ساخته باشند البته دست خداوند باغ خلق دراز است و نخواهدگذاشت تا دسیسه کنندگان به مقاصد شوم خود دست یابند؛ فقد خاب من دسیها

٢۵شهریور ١٣٩٧ – محمداسماعیل صلاحی

هو
١٢١

به اطلاع همه عزیزان و دوستان می رسانم که صفحه ای جعلی با نام بنده در اینستاگرام راه اندازی شده که هیچ ربطی به این مخلص ندارد.

معاندان و خائنان به فقر و درویشی وقتی در برابر افشاگریهای ممتد بنده به زانو درآمده و می دانند که در فضای گفتمان منطقی، سخنی برای ارائه کردن ندارند به مانند اربابان امنیتی خود روی به سیاه نمایی و تهدید آورده تا به خیال باطل خود، صدای این بنده کمترین را با این روشهای نخ نمای ارگانهای امنیتی خاموش کنند.

در این جا به همه فقرا اعلام می کنم که تنها صفحه بنده در اینستاگرام همین صفحه است و بنده هیچ صفحه دیگری ندارم، و تا زمانی که حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده قطب جلیل القدر سلسله آزاد نشوند، بنده یک لحظه هم سکوت نخواهم کرد و در این راه جان و مال و هر چه که دارم، فدا خواهم نمود.بنده کمترین ؛ محمداسماعیل صلاحی – ١٣٩٧/۶/٢۶


صفحه دوم ؛ تصویرصفحه جعلی است که بنام فقیرشروع به کارنموده و ازهمه دوستان میخواهم انرا ریپورت نمایند