«بزودی اتفاق خواهد افتاد» ؛ نامه ای از طرف فقرای دلشکسته و زخم خورده و تشنه مولا

۸۹۰

هو

۱۲۱

با سلام خدمت زحمت کشان این کانال که باعث شدن فقرا با هم ارتباط پیدا کنند و از نتیجه این اتفاقات با خبر باشند.
ضمنا سخنی دارم با نمایندگان محترم که هر از چند وقتی بیانیه میدهند که تعدادی از شهر ها با لطف و مرحمت نیروهای امنیتی باز شد.

اگر قرار باشد که نعماتی که ولی نعمت ما حضرت مجذوبعلیشاه به ما ارزانی داشتند و آنها از روی مکر و فریب و حیله و دسیسه از ما فقرا گرفته اند، به ما بر گردانند و منت بر سر فقرا بگذارند، باید بدانند که فقرا جز از مولای بزرگوارشان از احدی چیزی درخواست نمیکنند و نخواهند کرد.

اگر فکر کرده اند که با باز کردن تعدادی از مجالس میخواهند فقرا را سر گرم کنند تا به اهداف پلید خود برسند بدانند که فقرا را هیچ چیز به جز زیارت مولایشان سیراب نمیکند و ساکتشان نخواهد کرد و مجلسی که مولایشان در حصر باشد را به هیچ عنوان قبول ندارند.

به وضوح شاهدید که کارساز نبوده و درد دوری مولایمان آتش درونمان را شعله ور ساخته و تمامی کسانی را که با خدا و دین و مذهب ما با حیله و نیرنگ به دسیسه سازی مشغول هستند را خواهد سوزاند.

بترسید از آن روزی که تشنگی بر فقرا غلبه کند و بخواهند به دیدار مولایشان بروند.

وای بر اون روز که بزودی اتفاق خواهد افتاد.

از طرف فقرای دلشکسته و زخم خورده و تشنه مولا