توفان توئیتری برای نجات جان دکتر ظفرعلی مقیمی

۶۱۰

توفان توئیتری برای نجات جان دکتر ظفرعلی مقیمی از درویشان گنابادی زندانی در زندان تهران بزرگ

سه شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۲۱ تا ۲٣ بوقت ایران

#SaveMoghimi