توفان توئیتری برای نجات جان دکتر ظفرعلی مقیمی

۷۷۳

توفان توئیتری برای نجات جان دکتر ظفرعلی مقیمی از درویشان گنابادی زندانی در زندان تهران بزرگ

سه شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۲۱ تا ۲٣ بوقت ایران

#SaveMoghimi