اطلاعیه دکتر سیدمصطفی آزمایش درباره عدم برگزاری و برگزاری مجدد مجالس فقری سلسله گنابادی!

۱,۲۷۴

هو

۱۲۱

 اطلاعیه
صاحب اصلی مجالس فقری، قطب جلیل القدر سلسله عَلیّهء عالیهء نعمت اللهیهء سلطانعلیشاهیهء گنابادی- یعنی حضرت آقای مجذوبعلیشاه- هستند. در نتیجه روشن کردن چراغ مجالس فقری باید صرفا موکول به اجازه شخص ایشان باشد و لاغیر.

تازمانی که حضرتشان در “حصر غیر قانونی” به سر میبرند و امکان بیان آزادانه منویات خود را ندارند، برگزاری مجالس بدون اجازه ایشان بمثابه دخل و تصرف در اموال غیر است.
همان طور که زمین غصبی نماز ندارد، شرکت در “مجالس غصبی” هم نه تنها هیچ صوابی ندارد بلکه از آنجا که شائبه اعانت به غصب و مصادره مال غیر برآن مترتب است، روا نیست.

آن زمان که مقامات امنیتی در کارهای فقری دخالت بیجا و ناروا کرده و بستن مجالس فقری را بر پیروان سلسله گنابادی تحمیل کردند، جا میداشت در عکس العمل نسبت به تصمیم آنان تا حد ممکن ایستادگی و اعتراض میشد تا مجالس به هرصورت مخفیانه یا دوره ای دچار وقفه نشوند، حتی به صورت نمادی در حد پنج دقیقه…

اکنون مقامات حکومتی تغییر رویه داده و بازگشایی مجالس را مُجاز، اما مشروط به هماهنگی با “دستگاه های امنیتی” کرده اند! این امر مصادره غیرقانونی مجالس فقری محسوب میشود.

هدف اصلی آنها تهی کردن مجالس از محتوای اصلیشان – که نور ” علوی و ولوی” حضرت آقای مجذوبعلیشاه است – میباشد تا بتوانند آن را از خرافات و بیان روایی با رنگ و لعاب عرفانی و دعوت به سکوت و خمودگی آکنده ساخته و به خورد خلق الله بدهند.

لذا نباید اجازه داد تا مجالس مقدس سلسله گنابادی تغییر ماهیت یافته و خدای ناکرده نمونه ای از “مسجد ضرار” ، و مجالسی فرمایشی و حکومتی – شبیه به جلسات به اصطلاح “نماز جمعه” و “حلقه های موسوم به صالحین” – گردد.

پس در شرایط کنونی اهمّ ضروریات و اوجب واجبات اصرار و پافشاری به منظور رفع کامل حصر غیرقانونی از قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهیه سلطانعلیشاهیه گنابادی است، و هیچ امری نمیتواند و نباید جایگزین تحقق این مهم گردد.

پس از رفع حصر و تحقق آزادی کامل ایشان، به امر و اذن ایشان امور مربوط به سلسله از جمله بازگشایی مجالس و برقراری مجدد مناسبات فقری معنا و مفهوم واقعی خود را باز مییابد.

در ضمن، لازم به یادآوری است که هرسال در روز عاشورا شخص قطب جلیل القدر سلسله مطالبی در رابطه با عزاداری امام حسین و پیام این امام بزرگوار علیه السلام بیان میفرمودند و فقرا را مستفیض میساختند.

هم اکنون که حضرتشان در حصر قرار دارند نباید اجازه داد که شخص دیگری بخواهد این خلاء را پرکرده و بدون اذن ایشان در مراسم سوگواری امام حسین (ع) سخنرانی نماید.

سیدمصطفی آزمایش – سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷