نامه محمداسماعیل صلاحی به آقایان خمسه

۹۸۴

هو
١٢١

از آنجاکه سنت سنیه اقطاب جلیل القدر سلسله گنابادی از قدیم الأیام بر آن بوده که سحرگاه عاشورا به تبیین حقایق عرفانی قیام حسین بن علی بپردازند و جان عاشقان حضرتش را از زُلال معارف عاشورا سیراب سازند؛ لازم است آقایان خمسه شرایطی را فراهم اورند که بندگان حضرت آقای مجذوبعلیشاه روحیفداه اقلا دقایقی در سحر عاشورا که زمان تجلی تام حقیقت حسینیه است ولو از بیت الارشاد پاسداران بطور مستقیم و از طریق اینستاگرام به تشریح مبانی عرفانی قیام حسین بن علی پرداخته و مشتاقان را به فیض کامل برسانند.

لذا از برادر مکرم آقای دکتر رضاتابنده میخواهم در این مهم همه تلاش خود را مبذول نموده و باتوجه به اینکه آقای مهندس جذبی در تماس تلفنی دیروز با فقیر اعلام نمودند که همه اقداماتی که صورت گرفته در ید قدرت و رایزنی آقای حاج محمدآقا تابنده و جعفری معلوم الحال میباشد و ایشان نقشی در این ماجرا ندارند لذا باعم محترمشان صحبت کرده و زمینه آنرا فراهم سازند.

عظم الله اجورنا و اجورکم یا اخوانی بمصابنا بسیدنا الحسین علیه السلام

٢٧شهریورماه ١٣٩٧-محمداسمعیل صلاحی