مدینه فاضله حضرت مجذوبعلیشاه با مقیاس کوچک جامعه فقری

۱,۰۱۳

بیش از دو دهه از دوران قطبیت جناب آقای حاج دکترنورعلی تابنده حضرت آقای مجذوبعلیشاه میگذرد.

اکنون دکترنورعلی تابنده هفت ماه است که در حصر خانگی بسر می برند وعلی رغم آنکه گفته میشود که حصر ایشان شکسته شده اما اعمال محدودیت های شدید بر دولتسرای محل سکونت ایشان همچنان اِعمال می گردد.

پیگیری های تنی چند از مریدان حاکی از آن است که حصر خانگی ایشان از سوی حاکمیت شکسته شده! اما با این حال امکان ملاقات و دیدار آزادانه ایشان با پیروان و مریدانشان میسر نیست.

حلقه محدودی از اشخاصی که گفته میشود برخی از آنها از نمایندگان ایشان هستند، کلیه آمد و شدها ، روابط ، ملاقاتها ، دیدارها ، مکالمه ها و تماسها و بطور کلی هرگونه راه ارتباطی با ایشان را بشدت کنترل می کنند.

فایلهای صوتی – تصویری منسوب به دکترنورعلی تابنده نمایانگر حضور تنگاتنگ این افراد در کنار ایشان است و شائبه گروگانگیری شان را در اذهان پیروان و مریدان دامن میزند.

اما در فراق تحمیلی هفت ماهه ، فرصتی دست داد تا به سراغ آموزه ها و تعالیم ایشان برویم.

نگاهی گذرا به آنچه دکترنورعلی تابنده در طول بیش از دو دهه به مریدان و پیروانشان آموختند ، از ویژگی های شخصیتی ایشان پرده برمیدارد.

دکترنورعلی تابنده در دوران قطبیت خود بطور هفتگی ، ۵ جلسه سخنرانی رسمی و عمومی داشتند.

با افزودن اعیاد و مناسبتها ، شمار سخنرانی های ایشان بسیار زیادتر از آنچیزی است که می توان تصور کرد.

نقطه عطف این سخنرانی ها غالبا به موضوعات اجتماعی ، دستورات فردی و خانوادگی اختصاص دارد.

در نگاه دکترنورعلی تابنده ، انسان موجودی مدنی الطبع است و هویت انسان خالی از هویت اجتماعی وی نیست؛ حتی در آثار مکتوب ایشان هم می توان این ویژگی را یافت.

دنیای امروز عصر ارتباطات و اطلاعات است ؛ وجود گهر گرانبهایی همچون دکترنورعلی تابنده با نگاهی که ایشان به انسان بعنوان یک موجود اجتماعی دارند حاکی از اهمیت رویکرد ایشان نسبت به تحولات تاریخ تصوف با رویدادهای اجتماعی امروز ایران است.

از آنجا که تاریخ ایران با تاریخ تصوف گره خورده و پیروان طرایق صوفیانه همواره دوشادوش آحاد جامعه در تحولات اجتماعی نقشی حیاتی داشته اند ، فلذا بررسی برخی داده ها به رمزگشایی از دلایل حساسیت بر پیروان طریقت نعمت اللهی گنابادی که بر اساس برخی آمارها تعداد آنها رقمی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر است، پرده برمیدارد.

جمعیت ایران ۸۰ میلیون نفر تخمین زده میشود.

با این حساب پیروان طریقت گنابادی چیزی نزدیک به۵ /۱۲ درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند. رقمی غیر قابل اغماض .

از آنجا که در ایران احزاب ، گروه ها و دسته جات منسجم و منظم مردم نهاد وجود ندارد ؛ نبود تشکلهای مردم نهاد بعنوان یک نیاز و کمبود غیرقابل انکار از سوی حاکمیت در جامعه احساس میشود.

خاصّه آنکه حاکمیت با سرکوب حقوق شهروندی و با ممانعت از ایجاد تشکلها و احزاب مردم نهاد هیچ گروه و دسته و تشکلی را تاب نیاورده  و همین امر یکی از عمده ترین دلایل حساسیت حاکمیت نسبت به پیروان طریقت گنابادی است که با نام جامعه فقری بطور منجسم و هماهنگ و با حفظ برخی از کارکردهای درون سلسله ای در ایران حضور دارند.

حاکمیت در این سالها ، بارها سعی کرد تا با انحاء و اقسام ترفندها از قبیل تخریب حسینیه ها ، سرکوب حقوق شهروندی پیروان این طریقت مقدمات برچیدن آنها را از جامعه فراهم آورد ولی درویشان گنابادی بعنوان حقیقتی غیرقابل انکار هر بار نشان دادند که با حفظ عنصر اتحاد و همبستگی و همدلی همچون بنیان مرصوص در برابر موج این حملات مقاومت کرده و سربلند از آنها بیرون می آیند.

نظام حاکم بر ایران یک حکومت ایدئولوژیک است.

توفیق روزافزون نیروهای ارزشی ریزشی به جامعه فقر و درویشی ، حاکمیت را بر آن داشته تا در نبود احزاب و نهادهای منسجم و هماهنگِ مردم نهاد چشم طمع به جامعه فقری دوخته و در شرایطی که با بحران های اجتماعی و بین المللی دست و پنجه نرم می کند ، جامعه فقری را به نفع خود مصادره کند.

از آنجا که با وجود قطب و مبارزی نستوه و آزاده همچون دکتر نورعلی تابنده که بر سر مواضع و آرمانهایش می ایستد؛ هماهنگی جامعه فقری با نهاد حاکمیت که یک حاکمیت دینی است ، بسهولت امکان پذیر نیست، در نتیجه مصادره سلسله از یکسو و به حبس افکندن دکترتابنده از سوی دیگر راحتترین امکان را برای تحقق منویات طراحان و برنامه چینان چنین توطئه ای فراهم می سازد :

 یعنی واضح تر بگوییم ، محصول بیش از دو دهه تلاش و همت دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه را که جامعه فقری را همچون پیکری واحد ساخته و بسان بنیان مرصوص دلهای مریدانش را بهم گره زده را به نفع خود مصادره کنند.

حاکمیت امروز بیش از هر زمان دیگری به این نقطه ضعف خود آگاه است و خوب می داند که راز و رمز ماندگاری برخورداری از نیروهای مردمی است؛ اما از آنجا که طی چهار دهه نه تنها تلاشی در این زمینه نکرده بلکه هر تشکل مردم نهادی را با نقض کمترین حقوق اجتماعی – مدنی بشدت سرکوب کرده ، می خواهد در مورد جامعه فقری دست به مصادره بزند.

خاصّه آنکه بارها دراویش در برابر سرکوبهای حاکمیت با حفظ عنصر وحدت و همبستگی بر اهمیت حرکتهای جمعی صحّه نهاده اند و حتی در این سالها دراویش گنابادی بعنوان سمبل انسجام و همبستگی در جامعه لقب گرفته اند.

درا ین برهه از تاریخ ، حاکمیت از حرکتهای خودجوش مردمی بشدت بیمناک است و  جامعه ایران هر روز دستخوش نابسمانی های گسترده در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی قرار دارد، سردمداران نظام حاکمه چشم امید خود را به جامعه فقری دوخته و به خیال خام خود سعی می کند با تصاحب این نیروی منجسم مردمی ، در صورت ضرورت از عنصر اتحاد و هماهنگی و انسجام دراویش به نفع خود سوءاستفاده کند.

مجموعه ای از اقداماتی که پس از جنبش مردمی دیماه ۹۶ منجر به سرکوب شدید درویشان در گلستان هفتم با هدف مصادره سلسله گنابادی شد :

۱ – حصر دکترنورعلی تابنده (ایشان از چهره های حقوقی شناخته شده  با لقب مجذوبعلیشاه قطب کنونی طریقت نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی هستند و از فعالین اجتماعی – مدنی پیش  و پس از انقلاب ۵۷ بشمار می روند.)

۲ – تحمیل نمایندگانی از سوی نهادهای امنیتی به دکترنورعلی تابنده تا منویات دستگاههای اطلاعاتی – امنیتی را تأمین ، کنترل و ترغیب و محقق نمایند

٣ – بهم زدن کلیه مناسبت های درون سلسله ای

۴ – بستن مجالس هفتگی با هدف ایجاد انشقاق و چنددستگی تا در صورت لزوم در زمان مناسب با سازماندهی نیروهای امنیتی مجددا اقدام به بازگشایی آن کنند تا مانع از دست رفتن این پتانسیل اجتماعی شوند.

۵ – کنترل شدید مشایخ و مأذونین و مجازین حضرت مجذوبعلیشاه با اعمال فشار بر ایشان و خانواده هایشان و احیانا از طریق نزدیکان این بزرگان

۶ – تهدید ، توهین ، تحقیر ، تحدید ، اتهام و تخریب مجازین حضرت مجذوبعلیشاه برای قطع فعالیتهای حقوق بشری برای رفع محدودیتها بر دکترنورعلی تابنده و درویشان دربند

۷ – بدست گرفتن کلیه نهادها و بنیادهای مربوط به سلسله : موقوفات ، انتشارات ، خیریه ها ، حسینیه ها و مجالس … و مزار سلطانی بیدخت

۸ – شائبه همکاری و هماهنگی برخی منسوبین خانوادگی دکتر تابنده با نهادهای امنیتی به استناد اسناد بدست آمده بر روی منابع اطلاعرسانی وابسته به نهادهای امنیتی (سایتهای ضدتصوف و درویش ستیز)

۹ – ابداع منصب های جدید در سلسله نظیر : مولازادگی؛ تا آنجا که بسیاری از محدودیتها و فشارها از سوی همین منسوبین خانوادگی آقای دکترنورعلی تابنده به پیروان ایشان اعمال می گردد.

۱۰ – ایجاد قطبیت شورایی با هدف اتخاذ تصمیمات جمعی برای هماهنگی بیشتر با نهادهای مختلف تصمیم گیرنده نظام

۱۱ – انتشار بیانیه ، اعلامیه و اجازات بنام حضرت آقای مجذوبعلیشاه که ۱۸۰ درجه با رویه ، روش و منش ایشان تفاوت دارد

۱۲ – عدم توجه به شرایط حبس خانگی و تضییع و تضییق کلیه مراتب حقوقی – مدنی – اجتماعی حقوق شهروندی دکترنورعلی تابنده که با آن مترتب است.

۱٣ – اقدام به بازگشایی مجالس درویشی در شرایطی که اساسنامه ای از سوی نهادهای ذیربط تهیه و پیروان این طریقت باید رفتاری مدّنظر مسئولین داشته باشند. یکی دیگراز شروط بازگشایی حسینیه های درویشان گنابادی ، هماهنگی کامل مجلس داران با نیروهای امنیتی – انتظامی محل بازگشایی مجالس در شهرها و شهرستانهاست که خود شائبه تغییرات ساختاری در نحوه شرکت در مجالسی که قرار بود محل ذکر الله باشد را برای هماهنگی با نهادهای امنیتی دامن می زند

۱۴ – بایکوت شدید خبری و ممانعت از فعالیت شبکه های اطلاعرسانی همسو با پیروان طریقت گنابادی

و مورادی از این دست که جملگی قابل تعمق و تأملند.

نماینده دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ؛ «یک درویش گنابادی» * 

 

*دکترنورعلی تابنده مجذبعلیشاه : (صبح جمعه ۱۳۹۷/۴/۱ در دولتسرا)

کما اینکه در همین قضایا ، من نگاه میکنم به اینور اونور، از همین درویشها ، فقرا ، همه شان نمایندهٔ من هستند.

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.