حضرت آقای مجذوبعلیشاه خطاب به آقایان خمسه: «دیگر به کارهای شخصی خودشان بپردازید»

۸۰۸

برگرفته از صفحه اینستاگرام جناب آقای محمداسماعیل صلاحی :

حسینیه حائری -مراسم روضه امروز عصردر محضر منور حضرت آقا

بندگان حضرت آقا امروز به حسینیه مرحوم حایری تشریف فرماشدند و در حسینیه دو راه مهندس فرمودند:

شرح این هجران واین خون جگر
این زمان بگذارتا وقت دگر

ایشان از نمایندگانی که تعیین فرموده بودند تشکرکردند و فرمودند دیگر به کارهای شخصی خودشان بپردازند.