اعتصاب غذا صالح‌الدین مرادی را روانه بهداری زندان کرد

۸۴۰

۲۸ روز اعتصاب غذا، صالح‌الدین مرادی درویش محبوس در زندان فشافویه را روانه بهداری زندان کرد.

آقای مرادی در نتیجه‌ی اعتصاب غذا به افت شدید فشار و اختلال قلبی مبتلا شده است.

گفته شده است که آقای مرادی به رغم وخامت حال از پذیرش سرم خودداری کرده است.

صالح‌الدین مرادی پیش‌تر در سال ۱۳۹۱ نیز در اعتراض به رفتار خلاف قانون با درویشان زندانی دست به اعتصاب غذا زده و در نتیجه‌‌ی عدم پذیرش سرم پس از ۹۰ روز به کما رفته بود.

این درویش گنابادی در اعتراضی مشابه با اعتصاب غذای سال ۱۳۹۱ خود دست به اعتصاب غذا زده و خواسته‌ی خود را تجمیع درویشان زندانی در یک بند از زندان فشافویه، آزادی زنان درویش و رفع حصر از دکتر نورعلی تابنده قطب درویشان اعلام کرده است.

همزمان با آقای مرادی ۱۸ درویش گنابادی دیگر نیز پس از حمله‌ی گارد زندان فشافویه در روز هفتم شهریورماه به درویشان زندانی با اعلام همین خواسته‌ها وارد اعتصاب غذا شده‌اند.

اسامی ۱۹ درویش اعتصاب‌غذاکرده، روز گذشته در گزارش وضعیت درویشان گنابادی در صحن سازمان ملل قرائت شده است.