«آصف برخیا،حکیم موحد» و «عفریت شیطان پرست» زانو به زانو در مجلس سلیمان نبی (ع)

۷۷۸

چگونگی حصر سلیمان نبی علیه السلام در دولتسرای خود توسط “عفریت شیطان پرست” و سایر “شیطان پرستهای نفوذی”، و ترویج خرافات ضد توحیدی به نام سلیمان در سراسر قلمرو سلیمان، تا به آنجا که مردم دچار سردرگمی و بلا تکلیفی شدند و شائبه تمایل سلیمان به کفر و شرک در همه سرزمین وسیع او بلند شد.

بالاخره به همت آصف برخیا حکیم یکتا پرست که از قبل به ماموریتهای ویژه توسط سلیمان نبی تعیین شده بود، ترفند شیطان پرستان نفوذی نقش برآب شد و سلیمان پس از حصر و تبعید، دوباره ظفرمندانه به دولتسرای خود مراجعه فرمود و بر اریکه مدیریت سرزمین و قلمرو خود استقرار یافت.