ارائه بیلان کوتاهی از فعالیتهای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر، دُرّتی وی، اینفو صوفی

۱,۲۴۷

تلاشهای زبونانه و ذلیلانه سرفرماندهی قرارگاه جنگ نرم از طریق عموم مزدوران و ایادی آزادی ستیزش به منظور متوقف ساختن چرخه فعالیتهای افشاگرانه و انقطاع ناپذیر فعالیتهای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر هرگز به جایی راه نبرده راه نخواهد برد.

موارد روشنگری همراه با ارئه مدارک و اسناد تردید ناپذیر ناظر بر نقض حقوق بشر توسط دستگاه بیدادگسترقضایی در ایران، به عرصه افکار بین المللی و استمداد از وجدانهای بیدار جهانیان، و اطلاعرسانی انقطاع ناپذیر به نهادهای مدافع حقوق بشر در پارلمان اروپا و سازمان ملل و دعوت حقوقدانان و قانونشناسان و مدافعان حقوق در چهارگوشه جهان به دفاع بیقید و شرط از هموطنان درویش دربند و زیر شکنجه، تعهدی خلل ناپذیر برای عموم اعضای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر و رسانه های پوشش دهنده اخبار این فعالیتها در سطح بین المللی مانند درتی وی و اینفو صوفی میباشد.