قتل جوان کرد یارسانی توسط اطلاعات همدان

۱,۰۴۸

یک جوان کرد یارسانی زیر شکنجە نیروهای ادارە اطلاعات همدان بە قتل رسیدە و خانوادەاش را تهدید کردەاند کە نباید این مسئلە را رسانەای کنند.

روز سەشنبە هفتە گذشتە (٣ مهر ٩٧/ ۲۵ سپتامبر ٢٠١٨)، یک جوان کرد پیرو آیین یارسان با هویت «رامین حسینی» زیر شکنجە نیروهای ادارە اطلاعات همدان بە قتل رسیدە است.

رامین حسینی معروف بە رامین مشعشعی از ساکنین روستای «قلقل» شهرستان تویسرکان در استان همدان بودە و از خانوادەای مذهبی و از نوادگان نظام‌الدین مشعشعی از بزرگان آیین یارسان و طایفە تش بگی می‌باشد.

بە گفتە منابع مطلع، رامین حسینی اوایل اسفندماه ۹۶ از سوی نهادهای امنیتی شهرستان تویسرکان بە اتهام تبلیغ برای آیین یاری بازداشت و پس از مدتی بە ادارە اطلاعات همدان منتقل شدە است.

وی پس از ٨ ماه بازداشت سر انجام روز سەشنبە زیر شکنجە نیروهای ادارە اطلاعات بە قتل رسیدە و این نهاد امنیتی خانوادە این فعال یارسانی را تهدید کردە است کە نباید این خبر رسانەای شود.