هویت فقری من در این دوران؛ به قلم شرمان بهشتی

۲,۳۷۵

خانم شرمان بهشتی مقاله ای با عنوان “هویت فقری من در این دوران (تا پایان دوران حصر حضرت آقای مجذوبعلیشاه)” را برای اینفوصوفی ارسال داشته اند؛ که در ادامه می آید :

هو

۱۲۱

چه کسی خواهر یا برادرفقری من است؟

هرآن کس که مقوله حصر حضرت آقای مجذوبعلیشاه را قبول داشته باشد. در دلش و زبانش فقط نام همان یک نفر (حضرت آقای مجذوبعلیشاه ) باشد. یعنی در این دوران همه چیز را کنار بگذارد، اعم از:

اقطاب پیشین
آقایان مشایخ، ماذونین، آقایانی که طی این چند ساله اخیر ملقب به “مولازاده” شده اند (هرچند که این مقوله امری نوظهور در این طریقه است و هیچگاه این کلمه برزبان حضرت آقای مجذوبعلیشاه جاری نشده است).
حسینیه ها و مجالس
مزارسلطانی در بیدخت
کلیه تاسیسات مربوط به سلسله اعم از موقوفات، خیریه ها، بنیادها، کتابخانه ها، انتشارات و غیره کلیه مقولات فوق فدای یک تار موی ایشان

همّ و غمّ من در این دوران چیست؟

در درجه اول مبارزه برای شکستن حصر حضرت آقای مجذوبعلیشاه. در وهله بعدی کوشش برای آزادی زندانیان درویش.

 از چه راه و روشی؟

از کلیه راه های قانونی و مشروع، ولی با روحیه ای مانند سنگ خارا، و نه مانند آب روان!

با چه کسی اختلاف نظر دارم؟

با هر آن کس که چوب لای چرخ فعالیتها و اقداماتی که در این مسیرصورت میگیرد بگذارد!

 با چه کسی همسو هستم؟

با هر آن کس که بلحاظ فقری دلش فقط با حضرت آقای مجذوبعلیشاه است و لاغیر، برزبانش فقط نام حضرت آقای مجذوبعلیشاه جاری است و لاغیر، قدمش فقط درراه رفع حصر ایشان برداشته میشود ولاغیر. شیوه اش با معاندین و مخالفین و کارشکنان مانندسنگ خارا است یعنی با کسانی که این همه زورگویی میکنند و فجیعترین جنایتها را به بار آورده اند کرنش نمیکند، تشکر نمیکند، مماشات نمیکند.

 با چه کسی زاویه دارم؟

با هر آن کس که میگوید حضرت آقای مجذوبعبشاه درحصرنیستند و فقط محدودیت دارند. من در جواب به چنین فردی میگویم خیر! حضرت آقای مجذوبعلیشاه در حصر هستند، چون مریدانشان امکان ایجاد رابطه با ایشان را ندارند. شاید جناب آقای دکترنورعلی تابنده به عنوان یک شخصیت اجتماعی صرفا محدودیت داشته باشند، ولی بنده به عنوان یک فقیر میخواهم بتوانم با پیرم حضرت آقای مجذوبعلیشاه ارتباط برقرارکنم و این که اقوام و نزدیکان شخصی ایشان امکان ارتباط باآن بزرگوار را دارند برای ما فقرا تاثیری ندارد و چیزی را درمورد واقعیت حصر ایشان تغییر نمیدهد. مامیخواهیم که کماکان از آموزشها و فرمایشاتشان بهره مند شویم. تا حصول این مقصد مطلوب لحظه ای از پا نخواهم نشست. انشاء الله

شرمان بهشتی

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.