نقاب از صورت های پشت پرده “فرق و ادیانی” و دشمنان سلسله گنابادی کنار میرود!

۸۰۷

ماسک و نقاب از صورت های پشت پرده “فرق و ادیانی” یعنی دشمنان سلسله گنابادی، و مقلدان مکارم شیرازی و نوری همدانی کنار میرود!

شعاع کارزار بی امان “انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر” امان خائنان به خلق خدا را بریده و آنها را به زانو نشانده وپشتشان را در خاک مذلت غلتانده است!

آنجا که خائنانِ ورشکستهء تکفیری شرور، صفِ درهم شکسته ها را برای مبارزه با آقای دکتر سیدمصطفی آزمایش مدیر مسئول “انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر” گرد می آورند! تا مگر چوبی لای چرخ گردشِ کار کوبندهء آن در چهار گوشهء جهان بگذارند!!

گماشتگان تکفیری و شرور “فِرَق و ادیانی” سپاه پاسداران /که همه مزدور و جیره خوار بیت المال چپاول شده مردم محروم ایران – توسط مرکز موسوم به “موسسه حق پژوهی خراسان”- هستند – و به خودشان القاب پوشالی از قبیل – “دراویش حقیقت طلب”!! بسته اند- و مدتی است از طریق قاچاقچیان شبکه های سپاه به کشورهای خارج منتقل شده اند/ مراتب خدمت و خیانت خود را بیشتر از همیشه بر دایره میریزند:

خدمت به مصباح یزدی و اعرافی و اراکی و نقدی و غیب پرور و حسین نجات و مکارم شیرازی و نوری همدانی…

خیانت به خلق خدا، به تاریخ معرفت، به سلسله گنابادی

عظمت فعالیتهای خیره کننده و شکوهمندِ انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر زمین را زیر پای جوجه مزدوران تکفیری شرور “فرق و ادیان” سپاه پاسداران به لرزه درآورده و تسونامی درهم شکننده ای را برپا کرده است!