نامه محمد اسماعیل صلاحی به وزیر اطلاعات در ارتباط با وضعیت وخیم قطب دراویش گنابادی

۱,۴۹۷

هو
١٢١

وزیرمحترم اطلاعات جناب آقای علوی

از آنجا که حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده مدظله العالی در دوران کهولت سن بسر میبرند و بیماریهای مختلف جسم و بنیه ایشان را تحلیل داده و مراقبتهای پزشکی و فضای آرام و به دور از هر تنشی را لازم دارند و ما ارادتمندان معظم له بسیارنگران هستیم؛ لذا لازم است تا فضایی ایجادشودکه معظم له به دور از هرگونه فشار و ناراحتی و با آزادی کامل به درمان بپردازند و ازجنابعالی میخواهیم که در تهیه شرایط مطبوع دستور مقتضی صادر و تا  حصول نتیجه پیگیری فرمایید ؛ والسلام علی من یخدم الخلق لذات الحق ورحمه الله وبرکاته ؛ ١٣٩٧/٧/٩ – محمداسمعیل صلاحی