نامه صلاحی خطاب به آقای جذبی : « نهادهای امنیتی میخواهند جنابعالی را وسیله اجرای مقاصد شوم خود سازند»

۱,۹۸۳

هو
١٢١

الله اعلم حیث یجعل رسالته

آقای جذبی

از آنجاکه برای ما مشخص است که نهادهای امنیتی میخواهند جنابعالی را وسیله اجرای مقاصد شوم خود سازند و سلسله جلیله را از کانال شمابه افراددیگری که علماً و عملاً لیاقت این امور را ندارند بسپارند و حضرت آقای مجذوبعلیشاه روحی فداه نیز راضی باین امر به هیچ وجه نمیباشند و از این جهت شما را معاف فرمودند و خود شما در مکالمه تلفنی عصر هشتم محرم باین مهم إقرار نمودید که قصدی جز از بین بردن سلسله ندارید لذا لازم است باین بازی کودکانه هرچه سریعتر پایان دهید و بدانیدکه خداوند ماموریت بندگان حضرت آقا را پایان نداده و دوران ایشان به انجام نرسیده و کماکان خلافت الهی در وجودذیجود معظم له برای سالیان متمادی انشاالله ادامه خواهدداشت و حضرتشان مدتی پیش باینجانب فرمودندکه

“این شیخ (جذبی) منتظر خبر مرگ من است و به او بگویید که تابنده هنوز زنده است “

و فقیر این مطلب را همان موقع به شما تذکر دادم و مجددا متذکر میشوم که بندگان حضرت آقا روحی فداه به کوری چشم اعدا زنده اند وخواهندبود ؛انشاالله؛ والسلام ٩مهر١٣٩٧-محمداسمعیل صلاحی