گفتگوی حضرت سلیمان با “خرّوب”

۲,۰۷۶

گفتگوی حضرت سلیمان بن داود علهیما السلام با “خرّوب” که بر دیوار مسجد اقصی رُست! سلیمان نبی (ع) قسمت سوم

داود و سلیمان علیهما السلام پیغمبران بزرگ خداوند در سلسله الذهب هدایت و امانت الهی بودند که به آنها موهبت علم لدنی عطا شده بود و منطق الطیر میدانستند و با ذره ذره کائنات از “ماکروکاسم” و “میکروکاسم” گفتگو میفرمودند، و هر پدیده ای از پدیده های هستی به زبان حال نام خود را بر این حکیمان و انبیاء صاحب علم الهی باز میگفت و از خصوصیات خویش برای آنها بر میشمرد.