پروژه سازمان اطلاعات سپاه برای ایجاد یک سلسله جعلی و موازی با سلسله گنابادی

۱,۱۳۶

جزئیاتی لورفته از پروژه سازمان اطلاعات سپاه برای ایجاد سلسله ای جعلی و موازی با سلسله جلیله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی

بقلم : یحیی خوشمرام

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.