محمداسماعیل صلاحی از «فشار و اجبار بر دکترنورعلی تابنده» ابراز نگرانی کرد

۸۱۷

هو

۱۲۱

باطلاع عموم فقرا می رساند دقایقی قبل بندگان حضرت آقا با مخلص تماس گرفتند و اظهاراتی فرمودند که حاکی از فشار و اجبار بر آنحضرت بود. در این جلسه عده ای حضور داشتند که اسامی و مشروح فرمایش آنحضرت متعاقبا اعلام میشود؛ محمداسماعیل صلاحی ۱۶ مهر ۹۷