نگرانی نسبت به وضعیت مهندس سعید خموشی یکی از درویشان گنابادی زندانی

۷۵۲

سعید خموشی که اکنون بیش از ۷ ماه است با برادرانش در زندان های رژیم سفاک آخوندی بسر می برد، در توطئه صورت گرفته که به  گلستان هفتم مشهور شد بطور وحشیانه ای توسط مزدوران حکومتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بدون درمان پزشکی بمانند دیگر درویشان مجروح به زندان انتقال داده شد و طی یک دادگاه فرمایشی و بصورت غیابی به ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. ایشان به همراه بسیاری از درویشان و برادرش آقای وحید خموشی از رفتن به دادگاه های استالینیستی خود داری کردند و اظهار داشتند: نمایشی که به اسم محاکمه در دادگاه های انقلاب برگزار می‌شود یک مونولوگ کسل‌کننده است با محتوای تحقیر درویشان‌گنابادی که تنها بازیگر آن قاضی‌! است و درویشان باید مانند یک تماشاگر روی صندلی متهم بنشینند و سکوت کنند و دست آخر با هفت سال حکم و ده ها سال تبعید و شلاق بیرون بروند، بدون اینکه حق دفاع و اعتراض و حق وکیل داشته‌ باشند.
قضات دادگاه انقلاب هنگام محاکمه درویشان گنابادی مانند بازیگرانی‌ که نمایشنامه‌ای را از بر کرده‌اند، هر بار حرف‌های تکراری می‌زنند و تنها خواستشان از حضور ما در دادگاه، تحقیر شخصیت و تقتیش عقیده‌ی ما است.
برای حدس زدن پایان چنین نمایش مضحکی که در دادگاه انقلاب روی صحنه می‌رود احتیاجی به رفتن به دادگاه نیست. ما رغبت و میلی به دیدن این نمایش ظالمانه نداریم.
این درویش گنابادی در تماس هایی که داشته از وضعیت بهداشتی و غیر انسانی زندان و نحوه برخوردهای زندانبانان شکایت داشته است.
همچنین اظهار داشتند: برخی از درویشانی که به وضعیت زنان درویش اعتراض داشتند و تحصن کرده بودند، از تاریخی که مورد حمله وحوش سرکوبگر قرار گرفتند، هیچ اطلاعی از شرایط و سلامت آنها نداریم و کسی هم پاسخگو نیست.

برگرفته از صفحه شخصی : مهراد جم