محمداسماعیل صلاحی : به نفع مناقشه گران است که تجارب قبلی را در مورد صحت اظهارات فقیر مورد آزمون دوباره قرار ندهند

۱,۴۵۶

محمد اسماعیل صلاحی خطاب به مناقشه گران : به نفع مناقشه گران است که تجارب قبلی را درموردصحت اظهارات فقیر مورد آزمون دوباره قرار ندهندکه جز ندامت وپشیمانی چیزی دامنگیرشان نخواهد شد

هو
١٢١

به اطلاع عموم خواهران و برادران ایمانی میرساند
این جانب در تماس تلفنی که آقای محمداقا تابنده بافقیر داشتند به محضرمبارک بندگان حضرت آقای مجذوبعلیشاه معروض داشتم که خواهان آنم که در اسرع وقت به محضر ایشان شرفیاب شده و در خلوت با خود ایشان و بدون حضور هیچ شخص دیگری، منویات ایشان رادر کمال آزادی و فراغت از لسان مبارک خود ایشان – بدون واسطه یا حاجب – بشنوم و آن را بر دیده منت گذاشته و تا پای جان در راه تحقق منویات ایشان با ثبات هرچه صادقانه تر قدم بردارم.

تجربه به خواهران و برادران نشان داده که هرگز خبری یا قولی را اعلام ننموده ام که متکی به سند مکتوب یا صوتی یا تصویری نبوده باشد. یعنی اگر مطلبی را عنوان کرده ام مطمئناً سند و مستند آن را دراختیار داشته و در صورت اقتضاء و لزوم انتشار داده ام.

جا دارد به عرض عموم خواهران و برادران ایمانی برسانم که فایلهای صوتی و مدارک و اسناد مکتوب و عکسها و فیلمهای متعددی در اختیار دارم که بی ارتباط با جریانها و افراد دست اندرکار حوادث اخیر دامنگیر فقر نیست، و در صورت لزوم مبادرت به انتشار آنها خواهم کرد. البته امیدوارم که حصر حضرتشان هرچه سریعتر پایان یابد و نیازی به انتشار این اسناد و مدارک ضرورتا نباشد.

از جانب دیگر به نفع مناقشه گران است که تجارب قبلی را در مورد صحت اظهارات فقیر مورد آزمون دوباره قرار ندهند که جز ندامت و پشیمانی چیزی دامنگیرشان نخواهد شد.

والسلام
١٧مهرماه ١٣٩٧- محمداسماعیل صلاحی