اعمال فشار جهت تعطیلی مجالس درویشان گنابادی در بندرعباس

۷۳۹

اخبار رسیده از بندرعباس حاکی از دخالت اداره اطلاعات استان هرمزگان در شیوه برگزاری مجالس درویشان گنابادی است.

اداره اطلاعات بندرعباس با اعمال فشار و احضارهای غیرقانونی، قصد کنترل درویشان این منطقه را داشته و گفته است مجالس درویشان زمانی اجازه برگزاری دارد که آنچه این نهاد امنیتی می‌گوید انجام شود.