برای آزادگان در بند با صدای آقای شهرام همائی بروجنی

۳۸۸

 باسپاس از بانو مهاجر
با رخصت از سراینده گمنام
کاری از شهرام همائی بروجنی