آیین دلبری؛ باصدای آقای شهرام همائی بروجنی

۸۰۴

غزل از لسان الغیب حافظ شیرازی :

کرشمه‌ای کن و بازار ساحری بشکن
به غمزه رونق و ناموس سامری بشکن
به زلف گوی که آیین دلبری بگذار
به غمزه گوی که قلب ستمگری بشکن