«پرچمدار جنبش ابراهیمی»؛ بقلم مهرداد صیامی

۱,۴۹۱

هو

۱۲۱

موسی زمان، حضرت مجذوبعلیشاه ارواحنا فداه،  تورات خود را که دانشمند عالی مقام جناب آقای آزمایش باشند در جمع انداخته تا پیروان نور و مجذوب را از پیروان سامری جدا کرده تا به اینگونه، در این دوران ظلمات،  راهی را که ما را به دامان حضرت مجذوب علیشاه میرساند تشخیص داده،  دور او حلقه زده،  او را پیروی کرده تا هر چه زودتر به هدفمان که حضرت مجذوب علیشاه،  که امروز پرچمدار جنبش ابراهیمی است برساند.

دست مولای بزرگوار پشت و پناه دانشمند عالی مقام جناب آقای دکتر آزمایش باشد،  که همه زندگی خود و خانواده فداکار خود را در راه سلسله موی دوست فدا کرده. 

روحم به تن حاضر شده تا گبرکان را بفکنم

شیر خدایم آمده تا برج خیبر بشکنم 

تأییدات بندگان حضرت آقا مجذوب علیشاه از دانشمند بزرگوار جناب آقای دکتر آزمایش:

 

آقای دکتر آزمایش از ذخایر ادبی ،عرفانی و معنوی ایرانیها هستند. خدمتشان در راه عرفان و مبارزه با جهل (تبعا با جاهل ) موردعلاقه و تأییداست (دکترنورعلی تابنده )

محل امضامبارک

بقلم : مهرداد صیامی

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.