درخواست یک درویش گنابادی زندانی از نهادهای حقوق بشر بین المللی جهت رفع حصر دکترنورعلی تابنده

۷۷۶

درخواست علیرضا نیکزاده دماوندی درویش گنابادی زندانی در زندان سمنان از مجامع حقوق بشر بین المللی جهت اقدام عاجل برای رفع حصر دکترنورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه و آزادی بیقید و شرط ایشان (ارسال شده به بخش تماس اینفوصوفی):

حصر ایشان – حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه – بعنوان قطب و مقتدای صوفیان، حصر عشق است.

خطاب به : 

شورای حقوق بشر سازمان ملل
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر ،

هو

۱۲۱

بنام خداوند مهر

اینجانب علیرضا نیکزاده دماوندی ، براساس تعالیم عرفا بویژه بزرگان سلسله گنابادی عدالت خواه و عدالتجو بوده وهستم ودر راستای رسیدن به آرمانهای فکریم از زمان رژیم گذشته تابه حال قریب پنجاه سال درحدتوان کوشیده ام.

خواسته هایم که جز مهرورزی و دوری از کینه و خشونت و گسترهءعملی عدالت در جامعه هست، چیز دیگر نیست و به تاوان آن ، زندان از رژیم جمهوری اسلامی دریافت کرده ام و خوب میدانم حال بیمار قلبی کتک خورده با دستبند و پابند بسته بتخت بیمارستان یعنی چه؟ و درک کرده ام زندان و سلول انفرادی بهای عشقی است، که همه عشق ورزان انساندوستان عالم هستی ، نسبت به خواستن زندگانی آرام و آرامش و امنیت و آسایش نوع بشر باید بپردازند.
و جناب حضرت آقای دکتر نور علی تابنده (مجذوبعلیشاه) نیز درقاعده این بازی از زمان ماضی حصرها و وزندانها کشیده اند.
اما اینک ایشان سمبل مهربانی و محبت بر کل بشریت است. لذا حصر ایشان دل همه مهربانان عالم را بدرد می آورد، حصر ایشان بعنوان قطب و مقتدای صوفیان، حصر عشق است.

جمهوری اسلامی ایران مظهر محبت و تجسم عشق را در حصر برده است.

جهان امروز با این همه افکار رادیکال مذهبی، سخت بوجود و تعالیم ایشان محتاج است.

ای بانیان جهان ، ای جهانیان جامعه مدنی جهانی ، از شما استمداد آن دارم ، که در فهماندن ، ضرورت اجتناب ناپذیر آزادی بدون قید و شرط حضرت تابنده، به جمهوری اسلامی ایران گامهای عملی بردارید و به آنها که نمی فهمند و نمی دانند چه کار شنیع و گستاخی بزرگی را انجام داده اند ، بفهمانید :

تا دل مرد خدا نامد به درد

هیچ قومی را خدا رسوا نکرد

درویش زندانی کشیده گنابادی

علیرضا نیکزاده دماوندی