بیانیه آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه خطاب به آقای دکتر سیدمصطفی آزمایش

۱,۴۲۵

امروز شنبه  ۵ آبان ۱۳۹۷ بیانیه ای از سوی حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه خطاب به آقای دکتر سیدمصطفی آزمایش – بتاریخ چهارشنبه ۲ آبان ماه ۱۳۹۷ – بر روی شبکه های مجازی منتشر شد؛ که تصویر بیانیه با صدای فرمایشات دکترنورعلی تابنده به شرح زیر است :