ارائه گزارشات نقض حقوق بشر در ایران توسط اعضاء انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در پارلمان اروپا

۸۵۴

تیمی از اعضای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در پارلمان اروپا به دعوت شخصیتهای “دفتر مطالعات ضدرادیکالیزاسیون و تروریسم دولتی” در بروکسل، تیمی از اعضای “سازمان جهانی پاسداشت حقوق بشر” برای شرکت در نشستهای متعدد و کاملا محدود به “پارلمان اروپا” رفتند

گزارش جامعی از محتوای سخنرانی اعضای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در این جلسات خصوصی به عرض علاقمندان خواهد رسید.