مکالمه تصویری حاج دکترنورعلی تابنده «مجذوبعلیشاه» با حاج دکترسیدمصطفی آزمایش

۱,۳۷۷

آقای محمداسماعیل صلاحی یکی از درویشان گنابادی از دیدار حضوری خود با جناب آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه خبر داد.

آقای صلاحی با انتشار متنی بر روی صفحه اینستاگرام شخصی خود نوشته است که سرانجام موفق به ملاقات و دیدار با دکترنورعلی تابنده شده است.

در این دیدار حاج محمدآقا تابنده ، برادرزاده دکترنورعلی تابنده نیز حضور داشته اند.

بنا به اظهارات آقای صلاحی در این دیدار، جناب آقای حاج دکترنورعلی تابنده ملقب به حضرت آقای مجذوبعلیشاه در این جلسه مکالمه ای تصویری با جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش داشته و دستوراتی را به ایشان فرموده اند.

متن پست اینستاگرامی آقای صلاحی بشرح زیر است :

هو
١٢١

باطلاع عموم برادران میرساندخوشبختانه دیروزعصر۵ابانماه ١٣٩٧موفق به ملاقات وزیارت حضرت اقا روحیفداه شدم دراین دیداربرادرعزیزاقای حاج محمداقاتابنده نیزحضورداشتندضمناحضرت اقابصورت تصویری درانجلسه بااقای دکترازمایش مکالمه نموده ودستوراتی فرمودند-صلاحی