هنوز هم خورشید از شرق می درخشد

۹۱۰

«هنوز هم خورشید از شرق می درخشد» پیش درآمدی بر نگاه به فرد و جامعه در غرب و وضعیت انسان شرقی بخصوص ایرانی در دوره مدرن

به قلم: دکتر سید مصطفی آزمایش

فهرست مطالب:

از نهیلیسم تا عرفان
از پراگماتیسم تا وجدان گرایی
اسکیزوفرنی یا پارگی شخصیت انسان در مغرب زمین
از اصالت عقل تا اصالت عقل و وجدان

لینک دانلود : sun