اطلاعیه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ؛ حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

۸۴۰

هو

۱۲۱

توجه

همان طورکه قابل پیش بینی بود، معاندین فقر و درویشی و دشمنان سلسله حقه گنابادی از صلح و آرامشی که در چندهفته اخیر درمیان فقرا حکمفرما شده سخت بیمناک گشته و سعی در برهم زدن آن دارند و بانشر اکاذیب و پخش شایعات مجعول میکوشند مقاصد شوم خودرا به اجرا درآورند.

حقیر ضمن تکذیب مطالب منتشرهء اخیر – در یکی از سایتهای نوظهور و معلوم الحال مرتبط با “نهادهای تحت تسلط عناصر خودسر امنیتی” که با تصوف و عرفان دشمنی دیرینه دارند – از خواهران و برادران ایمانی استدعا دارم که در این دوران بیش از همیشه ذکاوت و کیاست فقری خود را به کار برده و اجازه ندهند که شایعات بی پایه و اساس به اتحاد و یکپارچگی بازیافته کنونی لطمه وارد آورد و خدای ناکرده ایجاد تفرقه و اختلاف نماید.

در نتیجه بریکایک ما واجب است که از قبول شایعات یا اخبار کذب و مجعول، بدون تحقیق و تفحص در مورد منبع پخش و صحت و سقم و ماهیت آنها موکدا اجتناب ورزیم.

حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷  – بروکسل