وحشت حاکمیت از علاقه نسل جوان به عرفان و تصوف

۸۶۱

مؤسسه مطالعاتی تحلیلی فرق و ادیان «روشنگر» وابسته به نهادهای امنیتی – سازمان اطلاعات سپاه – از وحشت دستگاه حاکمه به علاقه نسل جوان به مکتب عرفان و تصوف پرده برمیدارد.

روشنگر در متنی که حاکی از نارضایتی گردانندگان ورشکسته این قبیل پایگاههای به اصطلاح اطلاعرسانی وابسته به نهادهای امنیتی – اطلاعاتی دارد در مطلبی با عنوان «سبک زندگی مدرن و اقبال به فرقه ها» می آورد :

یکی از علل اقبال به فرقه ها به ویژه در نسل جوان, تاثیرپذیری از مدرنیته و تمایل به سبک زندگی مدرن است.

در تلاش برای همسویی با ابعاد زندکی به سبک مدرنیته و حل شدن در نمادها, ارزش ها و هنجارهای آن, امکان گرایش به جریان های فرقه ای مبلغ ایدیولوژی مدرنیته افزایش می یابد.

ضمن اینکه بسیاری از جنبشهای معنوی نوپدید, اساسا زاده مدرنیسم و ابزار تحقق آرمانهای آن هستند.

به همین خاطر, گسترش سبک زندگی مدرن و جایگزین شدن آن با سبک زندگی اسلامی و بومی هر جامعه, عملا مفری است جهت بروز و فعالیت فرقه ها و متعاقبا, گسترش احتمال اقبال به آنها.

چرا شهروندان بویژه جوانان به مکتب والای عرفان و تصوف علاقه مند میشوند؟ علت شکست سیاستهای دینی حکومت توتالیتر جمهوری اسلامی در یکدست سازی اقوام و شهروندان ایرانی چیست؟ چرا پیروان خرده آئین های اعتقادی و تنوعهای قومی – عقیدتی – مذهبی مورد سرکوب و خشونت حاکمیت قرار دارند و حقوق آنها محترم شمرده نمیشود؟ پاسخ های خود را در بخش تماس اینفوصوفی بر روی تلگرام یا از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. پاسخهای شما راهگشای مسئولیت سنگین ما در امر اطلاعرسانی است.